Sağlık Arabuluculuk

Lexis merkezinin arabulucuları; akademisyen, bilirkişi, hukukçu, avukat gibi farklı pozisyonlardan gelmelerine karşın ortak noktaları sağlık hukuku alanındaki uzmanlıkları ve deneyimleridir. 

 

Sağlık uzlaşmazlıklarının çözümünde uzun yıllardır edindiğimiz bu deneyim ile çatışmaları karakterize eden hususları:

 • yüksek psikolojik baskı ve kaygının yarattığı haklı duygusallık,

 • muazzam zaman baskısı ve stres,

 • sürekli değişen mevzuat, bunları takip ve uygulama zorlukları

 • sağlık sektörünün karmaşık organizasyon ve ilişki yapısı

olarak özetleyebiliriz. 


Arabulucularımız sağlık şirketlerine, doktorlara, hastanelere, polikliniklere, muayenehane hekimlerine, bakım evlerine, özel tıp merkezlerine ve özel dal hastanelerine, diş tedavi merkezlerine hizmet sunmaktadır.


Sağlıkta uyuşmazlığın taraflarını;

 • Hekim ve sigorta şirketi

 • Hekim ve hasta

 • Sağlık sigortalı ve sağlık sigorta şirketi

 • Hastane işleteni ve hekim

 • Hekim ve hastane personeli

 • Hastane personeli kendi arasında

 • Yaşlı bakım merkezleri ve hekim

 • Hasta/yakını ve bakım merkezleri

 • Hasta/yakını ve hastane personeli

gibi farklı gruplar oluşturmaktadır.